กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7
21
ทรัพยากรสารสนเทศ / ฐานข้อมูลข้อสอบเก่า (Inhouse E-Databases)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:56:09 am »
จัดเก็บข้อสอบเก่า ทั้งที่เป็นข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบย่อย ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีข้อสอบจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสาร

URL สำหรับใช้งาน http://kaekae.oas.psu.ac.th/exam

วิธีใช้งาน
22
ทรัพยากรสารสนเทศ / ฐานข้อมูลสารบัญวารสารต่างประเทศ (Inhouse E-Databases)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:56:00 am »
จัดเก็บข้อมูลสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศฉบับล่า สุดและฉบับย้อนหลัง (ปี 2004) จากวารสารภาษาต่างประเทศหลายชื่อเรื่องที่มีให้บริการในหอสมุดฯ

URL สำหรับใช้งาน http://kaekae.oas.psu.ac.th/contents
วิธีใช้งาน
23
ทรัพยากรสารสนเทศ / ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Inhouse E-Databases)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:55:51 am »
รวบรวมข่าว 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา) จากหนังสือพิมพ์ชื่อต่าง ๆ

URL สำหรับใช้งาน http://oas.psu.ac.th/wbns

วิธีใช้งาน
24
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการ วิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ นำเสนอข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา และกฎหมาย

URL สำหรับใช้งาน http://soreda.oas.psu.ac.th/

วิธีใช้งาน
25
ทรัพยากรสารสนเทศ / ฐานข้อมูลหนังสือสำรอง (Inhouse E-Databases)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:55:30 am »
รวมรวบหนังสือที่อาจารย์แจ้งความประสงค์สำรองไว้ เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงหนังสือที่มีการใช้งานมาก นำมาจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้

URL สำหรับใช้งาน http://kaekae.oas.psu.ac.th/rsbo

วิธีใช้งาน
26
ทรัพยากรสารสนเทศ / ฐานข้อมูลภาษา (Inhouse E-Databases)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:55:20 am »
รวบรวมไฟล์ภาษาจากหนังสือชื่อเรื่องต่าง ๆ ที่หอสมุดมีให้บริการ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

URL สำหรับใช้งาน http://videolan.oas.psu.ac.th/aod/
วิธีใช้งาน
27
ทรัพยากรสารสนเทศ / Free E-Journals (E-Journals)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:51:41 am »
รวบรวม E-Journals ที่เผยแพร่ฟรี ใน 3 สาขาวิชาหลัก ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์

URL สำหรับใช้งาน http://tanee.oas.psu.ac.th/files/free_ejournal/sumfile.xls

วิธีใช้งาน
28
ทรัพยากรสารสนเทศ / DOEJ (E-Journals)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:51:01 am »
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศจำนวน 19 ฐาน ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ บอกรับและนำมาให้บริการ

URL สำหรับใช้งาน http://doej.oas.psu.ac.th/index.php

วิธีใช้งาน
29
ทรัพยากรสารสนเทศ / DOAJ (E-Journals)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:50:53 am »
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการฟรีใน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ จากวารสารออนไลน์

URL สำหรับใช้งาน http://www.doaj.org/

วิธีใช้งาน
30
ทรัพยากรสารสนเทศ / TDRI (E-Journals)
« กระทู้ล่าสุด โดย patt.e เมื่อ มีนาคม 10, 2011, 09:50:41 am »
นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ FTA จัดทำขึ้นโดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

URL สำหรับใช้งาน http://www.ftadigest.com/wb-list.htm

วิธีใช้งาน
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7