แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - patt.e

หน้า: 1 2 [3] 4
31
ทรัพยากรสารสนเทศ / Institute of Physics (E-Journals)
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 09:50:12 am »
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์

URL สำหรับใช้งาน http://www.iop.org/

วิธีใช้งาน

32
ทรัพยากรสารสนเทศ / HighWire Press (E-Journals)
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 09:50:04 am »
เอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชา ต่าง ๆ เช่น Molecular Biology, Microbiology and Virology, Immunology, Neurosciences, Physiology Botany, Medicine, Psychiatry and Psychology.

URL สำหรับใช้งาน http://intl.highwire.org/

วิธีใช้งาน

33
ทรัพยากรสารสนเทศ / Wiley Online Library (E-Journals)
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 09:49:42 am »
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเกษตรศาสตร์

URL สำหรับใช้งาน http://onlinelibrary.wiley.com/

วิธีใช้งาน

34
ทรัพยากรสารสนเทศ / Article Link (E-Journals)
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 09:49:16 am »
ฐานข้อมูลรายชื่อบทความวิชาการ จากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ที่ห้องสมุดสมาชิก 34 แห่งบอกรับ เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า

URL สำหรับใช้งาน http://www.journallink.or.th/articlelink/

วิธีใช้งาน

35
ทรัพยากรสารสนเทศ / ACS Publications (E-Journals)
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 09:48:17 am »
เอกสารฉบับเต็มจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ American Chemical Society

URL สำหรับใช้งาน http://pubs.acs.org/

วิธีใช้งาน


36
ทรัพยากรสารสนเทศ / Academic Search Premier (ASP) (E-Journals)
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2011, 09:47:43 am »
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

URL สำหรับใช้งาน http://search.epnet.com/

วิธีใช้งาน

37
ทรัพยากรสารสนเทศ / Free E-Books (E-Books)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:38:59 am »
รวบรวม E-Books จาก Google Search Engine และเอกสารฉบับเต็มอื่น ๆ ในหลายสาขาวิชา

URL สำหรับใช้งาน http://kaekae.oas.psu.ac.th/free-ebook/free-ebook.html

วิธีใช้งาน

38
ทรัพยากรสารสนเทศ / NetLibrary (E-Books)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:38:49 am »
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ EBSCO Publishing

URL สำหรับใช้งาน http://www.netlibrary.com/

วิธีใช้งาน

39
ทรัพยากรสารสนเทศ / Springer Link (E-Books)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:38:39 am »
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link

URL สำหรับใช้งาน http://www.springerlink.com/

วิธีใช้งาน

40
ทรัพยากรสารสนเทศ / Dissertations Full Text (E-Books)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:38:30 am »
วิทยานิพนธ์เอกสารฉบับเต็มหลากหลายสาขาวิชาจำนวน 3,850 รายการ

URL สำหรับใช้งาน http://ebook.thailis.or.th/

วิธีใช้งาน

41
ทรัพยากรสารสนเทศ / Web of Science (Reference E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:21:34 am »
บรรณานุกรมและสาระสังเขปในทุกสาขาวิชา โดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลจากวารสารหลักของสาขาวิชา 3 ฐานข้อมูลใหญ่ ๆ คือ Science Citation Index, Social Science Citation Index และ Art & Humanities Citation Index กว่า 8,500 รายชื่อ ให้ข้อมูลมากกว่า 1 ล้านระเบียน ตั้งแต่ปี 2001-2005

URL สำหรับใช้งาน http://isiknowledge.com/

วิธีใช้งาน

42
ทรัพยากรสารสนเทศ / Nature Publication Group (Reference E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:21:25 am »
includes Nature, Nature biotechnology, Nature genetics, Nature cell biology, Nature immunology, Nature medicine, Nature neuroscience, Nature structural biology, and Nature materials.

URL สำหรับใช้งาน http://www.nature.com/index.html

วิธีใช้งาน

43
ทรัพยากรสารสนเทศ / Grolier Online (Reference E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:21:17 am »
includes seven encyclopedia databases: Encyclopedia America, Grolier Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge, La Nueva Enciclopedia Cumbre, America the Beautiful, Lands and Peoples, and The New Book of Popular Science.

URL สำหรับใช้งาน http://go-passport.grolier.com/

วิธีใช้งาน

44
ทรัพยากรสารสนเทศ / Proquest Dissertations & Theses (Reference E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:21:07 am »
ฐานข้อมูลสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั่วโลก

URL สำหรับใช้งาน http://proquest.umi.com/login/ipauto

วิธีใช้งาน

45
ทรัพยากรสารสนเทศ / Agricola Plustext (Reference E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:20:58 am »
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลตั้งแต่ปี1970 ถึงปัจจุบัน

URL สำหรับใช้งาน http://proquest.umi.com/login

วิธีใช้งาน

หน้า: 1 2 [3] 4