แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - patt.e

หน้า: 1 2 3 [4]
46
ทรัพยากรสารสนเทศ / ACM Digital Library (Reference E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:20:50 am »
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ของ ACM (Association for Computing Machinery) ทั้งวารสาร นิตยสาร รายงานการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับใช้งาน http://portal.acm.org/dl.cfm

วิธีใช้งาน

47
ทรัพยากรสารสนเทศ / Union Catalog (Reference E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:20:42 am »
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ จากหอสมุดมหาวิทยาลัย 24 แห่งทั่วประเทศ

URL สำหรับใช้งาน http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=th&skin=psu_pn

วิธีใช้งาน

48
รวมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารฉบับแรกของรัฐบาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศ เรื่องสำคัญของทางราชการ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบ รวบรวมราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2427 ถึงปัจจุบัน

URL สำหรับใช้งาน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index1.htm

วิธีใช้งาน

49
ทรัพยากรสารสนเทศ / IEEE/IEE (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:19:21 am »
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับใช้งาน http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1

วิธีใช้งาน

50
ทรัพยากรสารสนเทศ / Science Direct (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:19:12 am »
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีจากวารสารต่าง ๆ มีทั้งวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ และวารสารที่หอสมุดไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก (Non-subscribed Journal) ให้รายละเอียดเฉพาะบรรณานุกรมและสาระสังเขป

URL สำหรับใช้งาน http://www.sciencedirect.com/

วิธีใช้งาน

51
ทรัพยากรสารสนเทศ / ThaiLIS (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:19:05 am »
โครงการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อใช้งานฐานข้อมูล online ร่วมกัน

URL สำหรับใช้งาน http://www.thailis.or.th/

วิธีใช้งาน

52
ทรัพยากรสารสนเทศ / Springer Link (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:18:56 am »
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์

URL สำหรับใช้งาน http://www.springerlink.com/

วิธีใช้งาน

53
ทรัพยากรสารสนเทศ / H.W.Wilson (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:18:44 am »
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายสาขาวิชา

URL สำหรับใช้งาน http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml

วิธีใช้งาน

54
ทรัพยากรสารสนเทศ / ERIC (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:10:27 am »
ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือ บทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มในสาขาศึกษาศาสตร์กว่า 1,300,000 รายการ

URL สำหรับใช้งาน http://www.eric.ed.gov/

วิธีใช้งาน

55
ทรัพยากรสารสนเทศ / PSU Knowledge Bank (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:07:18 am »
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือตำรา และเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต

URL สำหรับใช้งาน http://kb.psu.ac.th/psukb/

วิธีใช้งาน

56
ทรัพยากรสารสนเทศ / DCMS (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:06:56 am »
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ บทคัดย่องานวิจัย และบทความจากทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่

URL สำหรับใช้งาน http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/main.nsp?view=DCMS

วิธีใช้งาน

57
ทรัพยากรสารสนเทศ / TDC (Full Text E-Databases)
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 11:06:13 am »
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก 96 มหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วประเทศ

URL สำหรับใช้งาน http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

วิธีใช้งาน

58
VPN / การใช้งาน VPN
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 11:25:04 am »
หอสมุดฯ ขอแนะนำการติดตั้งระบบ VPN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ เพื่อให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยที่ท่านสามารถติดตั้งระบบ VPN ตามคำแนะนำในคู่มือข้างล่างนี้ โดยเลือกคู่มือให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้

วิธีติดตั้ง VPN
- สำหรับ Windows XP
- สำหรับ Windows VISTA
- สำหรับ Windows VISTA (Step by Step)
- สำหรับ Windows 7
- สำหรับ Ubuntu-Client_Draft

โปรแกรมสำหรับติดตั้ง VPN
- สำหรับ Windows XP
- สำหรับ Windows VISTA และ Windows 7

หากพบปัญหาในการติดตั้งระบบ ท่านสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่

59
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอประชาสัมพันธ์เวลาเปิดบริการ เวลาให้บริการ ITZONE

วันจันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา 08.45-21.00 น.
วันเสาร์          เปิดบริการเวลา 09.15-19.30 น.
วันอาทิตย์       เปิดบริการเวลา 09.15-16.30 น.
และหอสมุดฯ จะปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้า: 1 2 3 [4]