ASK LIBRARIAN

คุยกับห้องสมุด => ทรัพยากรสารสนเทศ => ข้อความที่เริ่มโดย: patt.e ที่ มีนาคม 10, 2011, 09:55:42 am

หัวข้อ: ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOREDA) (Inhouse E-Databases)
เริ่มหัวข้อโดย: patt.e ที่ มีนาคม 10, 2011, 09:55:42 am
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการ วิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ นำเสนอข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา และกฎหมาย

URL สำหรับใช้งาน http://soreda.oas.psu.ac.th/

วิธีใช้งาน